Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong học tập, triển khai thực hiện nghị quyết

(ĐCSVN) - Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong công tác này.

 Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng/SGGP)

Ngày 14/3, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ TP quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 259 điểm cầu; trong đó có 39 điểm cầu quận, huyện và đảng ủy cấp trên cơ sở, 220 điểm cầu kết nối đến phường, xã, thị trấn với hơn 11.000 người tham dự.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin những nội dung cốt lõi, cơ bản, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng/SGGP)

Đề cập đến nội dung mới của Nghị quyết Đại hội lần này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, có 4 điểm đáng chú ý. Đó là sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi; chủ động tiến công mạnh mẽ hơn về tư tưởng chỉ đạo; mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới; bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới; bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Báo cáo chính trị Đại hội XIII nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm, có những điểm mới về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Văn hóa, xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa, đại đoàn kết toàn dân tộc... Trong đó, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Báo cáo chính trị bổ sung yêu cầu: Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhấn mạnh củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Báo cáo chính trị cũng xác định 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, đó là đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế; đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: Để Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện Hội nghị Trung ương khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, biến thành những giá trị vật chất, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, đời sống của nhân dân được nâng cao, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh cần tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong công tác này. Theo đồng chí, đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị.

  Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng trong triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng yêu cầu nỗ lực, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hành động cụ thể. Trước mắt, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2022. Để có thể thực hiện được các chỉ tiêu, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, các cấp ủy cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và TP tiếp tục quan tâm theo dõi, góp ý các cấp các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển TP.

Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt qua đại dịch COVID-19, chúng ta đã nhìn rõ hơn đội ngũ cán bộ TP. Vì vậy, cần điều chỉnh, sắp xếp để tiếp tục bố trí đúng người, đúng vị trí, đúng việc nhằm tạo sự đồng bộ, hiệu quả thông suốt trong hành động. Đồng thời tiến hành rà soát xây dựng quy hoạch cán bộ. Phát hiện và đưa vào quy hoạch cán bộ có năng lực, có phẩm chất, tâm huyết với sự nghiệp phát triển TP và đất nước...”

Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, TP sẽ nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Quan tâm bảo vệ cán bộ tốt, trung thực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước tổ chức và nhân dân./.

Nguồn tin: Theo Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam