Hướng dẫn Tổng hợp kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm đối với VC, LĐHĐ Năm học 2020-2021 và Công văn HD đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp.