Cách sử dụng Google Drive

Làm quen với Google Drive

Bạn nhận được 15 GB dung lượng miễn phí trong Drive. Tìm hiểu những chương trình nào chiếm dung lượng trong Google Drive và nơi mua thêm dung lượng.

Bước 1: Truy cập drive.google.com

Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com. Bạn sẽ thấy phần "Drive của tôi" có:

  • Các tệp và thư mục bạn tải lên hoặc đồng bộ hóa
  • Các tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu mà bạn tạo

Tìm hiểu cách sao lưu và đồng bộ hóa các tệp trên máy Mac hoặc máy tính.

Bước 2: Tải lên hoặc tạo tệp

Bạn có thể tải tệp lên từ máy tính hoặc tạo tệp trong Google Drive.

Bước 3: Chia sẻ và sắp xếp các tệp

Bạn có thể chia sẻ tệp hoặc thư mục để người khác có thể xem, chỉnh sửa hoặc nhận xét trên các mục đó.

Để xem những tệp mà người khác chia sẻ với bạn, hãy chuyển đến mục "Được chia sẻ với tôi".

Nguồn tin: support.google.com