Thực hiện Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố về việc thực hiện ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Ba Đình. Phòng GD&ĐT quận Ba Đình thông báo tới các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận về Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba đình như sau:

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 – 2017

1. Ngày tựu trường: Thống nhất tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất ngày 01/8/2016, muộn nhất ngày 25/8/2016.

2. Ngày khai giảng: Thống nhất tổ chức khai giảng sáng ngày 05/9/2016.

3. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2017.

      4. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I, học kỳ II và kết thúc năm học

CẤP HỌC

 

 

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

Ngày bắt đầu HK I

Ngày kết thúc HK I

Nghỉ HK I

Ngày bắt đầu HK II

Ngày kết thúc HK II

Mầm non

06/9/2016

(Thứ Ba)

06/01/2017

(Thứ Sáu)

09/01/2017

(Thứ Hai)

10/01/2017

(Thứ Ba)

19/5/2017

(Thứ Sáu)

25/5/2017

(Thứ Năm)

Tiểu học

06/9/2016

(Thứ Ba)

06/01/2017

(Thứ Sáu)

09/01/2017

(Thứ Hai)

10/01/2017

(Thứ Ba)

19/5/2017

(Thứ Sáu)

25/5/2017

(Thứ Năm)

THCS

15/8/2016

(Thứ Hai)

24/12/2016

(Thứ Bảy)

26/12/2016

(Thứ Hai)

27/12/2016

(Thứ Ba)

15/5/2017

(Thứ Hai)

25/5/2017

(Thứ Năm)

 

Nguồn tin: PGD&ĐT Ba Đình