Công văn số 447/NV ngày 08/12/2021 của Phòng Nội vụ về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức.

Xét nâng bậc lương trước thời hạn kỳ I năm 2022.pdf