Trường THCS  Nguyễn Tri Phương sưu tầm tuyên truyền hưởng ứng tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022